Červený rybník

Kód územia

SKUEV0179

Výmera územia

234,700 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,57805556

Zemepiská dĺžka

17,13250000

Nadmorská výška (m)

Max

217

Priemerná

194

Min

178

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91T0 - Lišajníkové borovicové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cerambyx cerdo, Cordulegaster heros, Cucujus cinnaberinus, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Myotis myotis

Popis územia

The site covers the large interdune depression developed in the SW-NE direction. It is a part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present pine-oak acidophilous forests and alder swamp forests with the presence of rare and endangered flora and fauna species in the site:.

Ciele ochrany

The site represents an unique example of the alder swamp forests, transition mires and quaking bogs and dystrophic standing waters developed in the system of interdune depressions with the occurrence of Sphagnum sp., Utricularia sp., Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris within Slovakia.

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining). Forest communities are threatened by clearcutting and the overall soil preparation after cutting (the whole soil profile including the roots remnants is piled up into mounds using heavy mechanisms).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.133 % private - 12.086 % state - 87.738 % towns and municipalities - 0.043 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Bufo viridis, Carex canescens, Carex davalliana, Carex lachenalii, Carex paniculata, Carex tumidicarpa, Circus cyaneus, Comarum palustre, Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Cygnus olor, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Dryopteris cristata, Emberiza schoeniclus, Erinaceus concolor, Galium elongatum, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Hyla arborea, Hylurgus ligniperda, Juncus acutiflorus, Juncus bulbosus, Koeleria glauca, Lacerta agilis, Lamia textor, Locustella naevia, Lolium temulentum, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Motacilla flava, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Nyctalus noctula, Nymphaea alba, Omophron limbatum, Ophioglossum vulgatum, Pedicularis palustris, Peucedanum palustre, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Prionus coriarius, Rana dalmatina, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Scrophularia umbrosa, Streptopelia decaocto, Thelypteris palustris, Turdus iliacus, Utricularia vulgaris, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 45,5 54,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) Drevník ryhovaný chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín