Zelienka

Kód územia

SKUEV0171

Výmera územia

140,960 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Lakšárska Nová Ves, Šaštín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,60184862

Zemepiská dĺžka

17,16269135

Nadmorská výška (m)

Max

229

Priemerná

209

Min

200

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Misgurnus fossilis, Myotis myotis

Popis územia

The site covers the large interdune spring depression. It is a part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present: pine-oak acidophilous forests, alder swamp forests, large sedge and Phalaris arundinacea beds, soft water springs, shallow-water floating communities and mire willow scrubs. Pine-oak acidophilous forests are developed on the top of the dunes with the more extreme habitat conditions, alder swamp forests are limited to the wet interdune parts. Within the forest habitats, all succession phases are developed (growth, optimum and decomposition). The habitats are important for the occurrence of many protected and endangered species in the site

Ciele ochrany

The site overlaps with the Zelienka National Nature Reserve. It represents the unique example of habitats of the transition mires, quaking bogs and dystrophic standing waters developed in the interdune depression with the typical rare and endangered species (Sphagnum sp., Utricularia sp., Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris) within Slovakia. It is also important due to the occurrence of the invertenrate species of national importance (Mantis religiosa, Menephilus cylindricus).

Zraniteľnosť

The site with a high level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining). Forest communities are threatened by clearcutting and the overall soil preparation after cutting (the whole soil profile including the roots remnants is piled up into mounds using heavy mechanisms).

Vlastníctvo

private - 4.078 % state - 95.922 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anser fabalis, Aphanisticus pusillus, Bothrideres contractus, Bufo bufo, Bufo viridis, Ceratophyllum submersum, Cetonischema aeruginosa, Comarum palustre, Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Dicerca (Dicerca) alni, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Eptesicus serotinus, Hedobia pubescens, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Hirudo medicinalis, Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Hyla arborea, Hylurgus ligniperda, Hymenophorus doublieri, Chalcophora mariana, Lacerta agilis, Lestes virens vestalis, Locustella naevia, Maculinea arion, Mantis religiosa, Martes martes, Melanophila formaneki formaneki, Meles meles, Menephilus cylindricus, Molinia caerulea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Pelobates fuscus, Pipistrellus pipistrellus, Podiceps cristatus, Potosia cuprea metallica, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Streptopelia decaocto, Thelypteris palustris, Triturus vulgaris, Utricularia australis, Utricularia vulgaris, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 75,0 25,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 81,8 18,2 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín