Ciglát

Kód územia

SKUEV0166

Výmera územia

175,710 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Moravský Svätý Ján, Závod

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,55944444

Zemepiská dĺžka

16,97861111

Nadmorská výška (m)

Max

153

Priemerná

150

Min

149

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Castor fiber, Cucujus cinnaberinus, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus

Popis územia

The site belongs to the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, which is a part of the Viedenská panva Basin. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (Pannonicum). The relief has been formed by the Quarternary fluvial and eolithic processes. The following habitats of national importance are also present: large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities, mire willow scrubs and eutrophic humid grasslands. They are important for the occurrence of protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

Valuable wetland, grassland and forest comunities of the following habitats: lowland and submontane hay meadows, floodplain hardwood forests and plant communities of natural eutrophic and mesotrophic standing waters with presence of rare and endangered species. The site is also important due to the presence of invertebrates of national importance (Mantis religiosa).

Zraniteľnosť

The site with a low level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining).

Vlastníctvo

private - 59.175 % state - 40.825 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Aeschna mixta, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Ardea purpurea, Astacus leptodactylus, Aythya ferina, Botaurus stellaris, Bothrideres contractus, Bufo bufo, Bufo viridis, Buteo lagopus, Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Circus cyaneus, Cnidium dubium, Cygnus olor, Egretta alba, Emberiza schoeniclus, Erinaceus concolor, Esox lucius, Fulica atra, Gallinago gallinago, Hyla arborea, Iris sibirica, Lacerta agilis, Lanius minor, Larus ridibundus, Lathyrus pannonicus, Lestes virens vestalis, Lestes viridis, Mantis religiosa, Molinia caerulea, Natrix natrix, Numenius arquata, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Pandion haliaetus, Pelobates fuscus, Philomachus pugnax, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana lessonae, Rana ridibunda, Saxicola torquatus, Sympecma fusca, Sympetrum meridionale, Sympetrum pedemontanum, Tachybaptus ruficollis, Tinca tinca, Triturus vulgaris, Turdus iliacus, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 13,3 86,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 62,5 25,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov