Horné lazy

Kód územia

SKUEV0153

Výmera územia

37,902 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

23.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Brezno, Valaská

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,81444444

Zemepiská dĺžka

19,59944444

Nadmorská výška (m)

Max

749

Priemerná

598

Min

483

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Rhinolophus hipposideros

Popis územia

From the geological point of view, the site is dominated by dolomites of Ramsau type and colluvium. The site belongs to the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Horehronské podolie Valley. Majority of its territory is covered with forests. Sections of the site near the local state road harbour also the meadow and rocky habitats. The site creates favourable conditions for the existence of several species of flora and fauna protected by Slovak law.

Ciele ochrany

The site is a typical representative of 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia). It is noted for being a valuable refuge and ecological corridor for the thermophilous species of flora and fauna and currently possesses the status of nature reserve.

Zraniteľnosť

Typical character of the local communities suffers substantially from the ongoing seral processes. Inappropriate afforestation of certain sections of the site in the past has resulted in undesirable changes in the biodiversity of the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 9.643 % other communities - 1.354 % state - 88.97 % towns and municipalities - 0.031 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  pasenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
H - znečistenie  
  hluková záťaž
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Carorita limnaea, Convallaria majalis, Cryptocheilus richardsi, Emblethis duplicatus, Gammarus leopoliensis, Gampsocleis glabra, Glis (Myoxus) glis, Henia illyrica, Meles meles, Orchis tridentata, Sciurus vulgaris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) raniak hrdzavý cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) večernica parková cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov