Dlhé lúky

Kód územia

SKUEV0113

Výmera územia

16,970 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Moravský Svätý Ján

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,55138889

Zemepiská dĺžka

16,96500000

Nadmorská výška (m)

Max

150

Priemerná

150

Min

149

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Misgurnus fossilis, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus

Popis územia

The site is located in the western part of the Borská nížina Lowland, Dolnomoravská niva Alluvium. According to the Slovak phytogeographical categorization, it belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). There is also the habitat of national importance present: large sedge and Phalaris arundinacea beds. The habitat is important for the occurrence of rare and endangered species in the site.

Ciele ochrany

Unique example of the rich in species grasslands – lowland and submontane hay meadows – with a presence of several rare and endangered species within the Záhorie region.

Zraniteľnosť

The site is potentially threatened especially by abandonment of mowing as a traditional method of the meadow management.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  chov zvierat
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Ostatné druhy

Aeschna mixta, Achillea ptarmica, Allium angulosum, Anguis fragilis, Bufo bufo, Bufo viridis, Butomus umbellatus, Carex appropinquata, Carex melanostachya, Centaurium pulchellum, Clematis integrifolia, Cnidium dubium, Erinaceus concolor, Gentiana pneumonanthe, Gratiola officinalis, Hyla arborea, Iris sibirica, Lacerta agilis, Lathyrus pannonicus, Lestes virens vestalis, Lestes viridis, Molinia caerulea, Natrix natrix, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Peucedanum carvifolia, Plantago altissima, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda, Sagittaria sagittifolia, Sympecma fusca, Sympetrum meridionale, Sympetrum pedemontanum, Thalictrum flavum, Thalictrum lucidum, Triturus vulgaris, Viola elatior, Viola pumila, Viola stagnina, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 60,0 0,0 40,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov