Dolný háj

Kód územia

SKUEV0085

Výmera územia

58,240 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Černík, Komjatice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,16500000

Zemepiská dĺžka

18,21694444

Nadmorská výška (m)

Max

134

Priemerná

131

Min

126

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lucanus cervus, Rhodeus sericeus amarus, Triturus dobrogicus

Popis územia

Nitra River floodplain deposits form a basement of the site. The relief is undulated with the natural levees and depressions which remained after the oxbow lakes. The site consists of two parts: forest complexes of Dolný háj are represented by softwood to transitional floodplain forests spread along the cut-off meander of Nitra River currently featuring the oxbow lake character, the Torozlín Nature Reserve represents the land-filled oxbow lake of Nitra River with the well-developed riparian stands and the agricultural communities nearby.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Torozlín Nature Reserve. Native advanced mixed ash-elm-oak floodplain forests (Fraxino–Ulmetum). Hay meadows under active management with the occurrence of the protected flora species.

Zraniteľnosť

Habitats are vulnerable due to the current inappropriate forest management practices (overall soil preparation, invasions of Negundo aceroides). Oxbows lakes are threatened with succession.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 16.827 % private - 14.001 % state - 69.172 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie porastu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Cricetus cricetus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Plecotus auritus, Rana dalmatina, Sorex araneus, Triturus vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) Korytnačka močiarna plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) Mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Pijavica lekárska obrúčkavce 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 Skokan rapotavý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov