Bratislavské luhy

Kód územia

SKUEV0064

Výmera územia

656,000 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

04.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Devín, Karlova Ves, Petržalka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,13704806

Zemepiská dĺžka

17,06954362

Nadmorská výška (m)

Max

140

Priemerná

139

Min

132

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Castor fiber, Cottus gobio, Cucujus cinnaberinus, Dioszeghyana schmidtii, Eriogaster catax, Graphoderus bilineatus, Gymnocephalus baloni, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Phengaris teleius, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Romanogobio kesslerii, Sabanejewia aurata, Triturus dobrogicus, Unio crassus, Zingel streber

Popis územia

Relatively native alluvial communities with relatively high level of preservation and occurrence of several protected types of plant and animal species directly in the territory of the city. They represent the last valuable remnants of these communities in the Slovak part of Danube River. Geological basement is formed by the Tertiary (Pliocene) clay and sandy sediments overlayed with the Danube sediments, especially sands, gravel sands and diluvial sediments. The site belongs to the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland and features the typical fluvial relief with a small fluctuation of altitude.

Ciele ochrany

Directly within the territory of the capital city, the last rare localities of floodplain forests on the Danube islands and wetlands of the Danube oxbow system are preserved. From the natural and landscape aspect, there are important areas with the rare biocenosis, which are preserved in the central Europe only in small remnants. Reason for protection is to maintain the native genetic fund, biodiversity of the site as well as typical floodplain landscape. From the bigger part, the site overlaps with the proposed Dunajské luhy SPA.

Zraniteľnosť

Community of the ash-alder alluvial forest are endangered by management, e.g. planting of the poplar cultivate hybrids by renovation of the forest stands (threat of liquidation of the whole community and its change into the cultivate poplars plantation). Except of management, threats are represented also by illegal waste dumps and illegal wood felling, but especially the unorganized recreational use of the area.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.168 % church - 0.297 % private - 18.567 % state - 67.112 % towns and municipalities - 13.856 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
  potrubia
  lodné cesty
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  potápanie
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  iné ľudské vplyvy
  vandalizmus
H - znečistenie  
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď.
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  antagonizmus s domácimi zvieratami
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Anguis fragilis, Anthus campestris, Aythya fuligula, Batrachium aquatile, Botaurus stellaris, Bucephala clangula, Bufo bufo, Bufo viridis, Ceratophyllum submersum, Corvus frugilegus, Corvus monedula, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Dichostylis micheliana, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Fulica atra, Gratiola officinalis, Hippuris vulgaris, Hyla arborea, Juncus gerardii, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lindernia procumbens, Lopinga achine, Maculinea arion, Medicago monspeliaca, Mergus albellus, Mergus merganser, Mergus serrator, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Myriophyllum verticillatum, Najas minor, Natrix natrix, Natrix tessellata, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Nycticorax nycticorax, Nymphaea alba, Ophioglossum vulgatum, Orchis militaris, Orobanche gracilis, Pandion haliaetus, Parnasius mnemosyne, Pelobates fuscus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Proserpinus proserpina, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lesonae, Rana ridibunda, Saga pedo, Scilla vindobonensis, Sorex araneus, Streptopelia decaocto, Stylurus flavipes, Tachybaptus ruficollis, Triturus vulgaris, Typha shuttleworthii, Urtica kiovensis, Utricularia vulgaris, Viola elatior, Vitis sylvestris, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov