Jedzina

Kód územia

SKUEV0872

Výmera územia

653,300 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Hrušov, Plášťovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,17156866

Zemepiská dĺžka

19,03924879

Nadmorská výška (m)

Max

460

Priemerná

340

Min

170

Biogeografický región

alpský región, panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

Územie zahŕňa prevažne zalesnené svahy s ostrovčekmi nelesnej xerotermnej vegetácie na južnom okraji Krupinskej planiny nad údolím rieky Litava a jej prítokoch v nadmorských výškach 170-400 m. Väčšina územia je porastená teplomilnými dubovými lesmi, dubovo-cerovými lesmi, panónskymi dubohrabinami, v údoliach popri potokoch tvoria líniovú vegetáciu lužné lesy. Ostrovy nelesnej vegetácie tvorí mozaika pionierskej vegetácie na andezitových tufoch, miestami zo skalnými partiami a vegetácia kavyľových stepí.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia. Územie je potenciálne dotknuté výstavbou vodnej nádrže pre potreby akumulačnej vodnej elektrárne.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 44,4 55,6 0,0 Zobraziť druh v atlase
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla plazy 44,4 33,3 22,3 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 80,0 20,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov