Vážsky Dunaj

Kód územia

SKUEV0819

Výmera územia

756,130 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

25.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kameničná, Kolárovo, Komárno, Nesvady, Vrbová nad Váhom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,84401292

Zemepiská dĺžka

18,06250645

Nadmorská výška (m)

Max

120

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Bombina bombina, Castor fiber, Cobitis taenia, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Lutra lutra, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata, Unio crassus, Zingel streber, Zingel zingel

Popis územia

Vážsky Dunaj je ramenom Dunaja, do ktorého ústi rieka Váh pri Kolárove. Kvartérno-geologický vývoj územia Vážskeho Dunaja bol podmienený formovaním mohutného toku Dunaja a vypĺňaním centrálnej depresie Dunajskej panvy fluviálnymi sedimentmi, na ktorých sa vyvinuli najmä fluvizeme a nivné karbonátové pôdy. Najrozšírenejšou fytocenózou tohto záplavového územia sú lužné vŕbovo-topoľové lesy a vlhké lúky miestami s členitým reliéfom modelovaným záplavami.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

hlavné antropogénne záťaže ohrozujúce biotopy a ekosystém: neregulovaný športový rybolov pestovanie monokultúrnych porastov rýchlorastúcich drevín narušovanie zápoja lužného lesa obnažovaním územia maloplošnými holorubmi spôsobujúce zarastanie otvorených plôch inváznymi rastlinami plavba motorových lodí a člnov

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
  lodné cesty
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Zingel zingel (Linnaeus, 1766) kolok veľký ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov