Havran

Kód územia

SKUEV0901

Výmera územia

370,690 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel: +421 34 77 22 735
Slovak Republic
Vajanského 17
Malacky
901 01

Katastrálne územia

Častkov, Chropov, Chvojnica, Lopašov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,76622858

Zemepiská dĺžka

17,35706268

Nadmorská výška (m)

Max

538

Priemerná

381

Min

270

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Lucanus cervus

Popis územia

Ide o ucelený komplex zachovalých pôvodných biotopov lúk, lesov a prírodného charakteru horného toku rieky Chvojnice s priľahlým porastom lužných lesov. Mozaikovitá štruktúra predstavuje typickú ukážku využívania krajiny v pahorkatinnom kraji.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Biotopy lúk môžu byť potenciálne ohrozené zmenou využívania - premennou na ornú pôdu alebo zintenzívnením obhospodarovania - hnojenie, použitie chemických látok na zvýšenie výnosov. Lesné biotopy môžu byť ohrozené bežnou lesohospodárskou činnosťou.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  premena travinnej vegetácie na ornú pôdu
  kosenie
  hnojenie
B - lesníctvo  
  manažment lesa
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou
G - ľudské vplyvy  
  off-road motorizované riadenie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Lathyrus pannonicus, Lilium bulbiferum, Orchis morio

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 9,1 90,9 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov