Predajnianska slatina

Kód územia

SKUEV0862

Výmera územia

19,690 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Podbrezová, Predajná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,80934364

Zemepiská dĺžka

19,48513815

Nadmorská výška (m)

Max

460

Priemerná

445

Min

441

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

Územie je významné výsyktom zachovalých mokraďných lesných aj travinnobylinných spoločenstiev so zastúpením chránených i ohrozených druhov viažucich sa na spomínaný typ biotopov. Dominantnými sú podhorské jelšové lužné lesy.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie môže byť ohrozené zmenami vodného režimu, znečistením a sukcesiou v nelesných častiach (v súčasnosti manažovaných). V súčasnosti sa v území nehospodári - bezzásahový režim.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  neintenzívne pasenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov