Horšianska dolina

Kód územia

SKUEV0870

Výmera územia

182,610 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Dolné Žemberovce, Horša, Kmeťovce, Malé Krškany, Veľké Krškany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,24102519

Zemepiská dĺžka

18,69367722

Nadmorská výška (m)

Max

275

Priemerná

215

Min

170

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Unio crassus

Popis územia

Kaňonovitá dolina v Ipeľskej pahorkatine, cca 80 m hlboká. Geologickým podložím sú sopečné horniny – andezity a ich pyroklastiká. Nachádza sa v poľnohospodársky využívanej krajine. Na dne meandruje potok Sikenica, strmé svahy sú porastené rôznymi typmi dubín, cerových lesov, sutinových lesov a dubohrabín. Lokálne sa vyskytujú menšie ostrovčeky nelesnej xerotermnej vegetácie, pionierskej vegetácie a skál. V údolných polohách sa v menšej miere vyskytujú lužné lesy alebo brehové porasty potoka.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia. Územie môže byť ovplyvnené aktivitami a ľudskou činnosťou v priľahlých sídlach, šírením nepôvodných a inváznych druhov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov