Kyseľová a Mníchova úboč

Kód územia

SKUEV0903

Výmera územia

36,330 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel: +421 34 77 22 735
Slovak Republic
Vajanského 17
Malacky
901 01

Katastrálne územia

Hradište pod Vrátnom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63886313

Zemepiská dĺžka

17,49635852

Nadmorská výška (m)

Max

310

Priemerná

257

Min

230

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Castor fiber, Cucujus cinnaberinus, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Lycaena dispar

Popis územia

Územie možno rozdeliť na dve odlišné časti, jedna sa nachádza v inundácii Brezovského potoka, kde sa nachádzajú významné mokraďné lokality s typickými druhmi rastlín a živočíchov. Druhá čast sa nachádza na geomorfologických útvaroch tzv. epigenetických odľahlíkoch, ktoré boli pôvodne súčasťou Malých Karpát a postupnou eróznou činnosťou Brezovského potoka sa od M. Karpát oddelili. na odľahlíkoch sa nachádzajú teplomilné xerotermné biotopy s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné zarastaním a postupnou sukcesiou drevín, prenikaním nepôvodných a inváznych druhov rastlín, banskou činnosťou a mokrade sú ohrozené negatívnymi zásahmi do vodného režimu, predovšetkým odvodňovaním.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Ostatné druhy

Bufo bufo, Lacerta viridis, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, Ophrys holubyana, Orchis morio, Orchis ustulata, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana temporaria, Triturus vulgaris