Rimava

Kód územia

SKUEV0003

Výmera územia

4,070 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Muránska Planina

tel:+421 58 442 20 61
+421 58 442 61 19
fax:+421 58 442 61 19
Slovak Republic
Revúca
ul. Janka Kráľa 12

Katastrálne územia

Rimavská Píla, Tisovec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,67222222

Zemepiská dĺžka

19,94194444

Nadmorská výška (m)

Max

413

Priemerná

387

Min

369

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Eudontomyzon spp., Lutra lutra, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site includes the upper course of Rimava River between the northern edges of Tisovec town and Rimavská Píla village.

Ciele ochrany

The site is in a centre of the nature conservation efforts for its significantly large population of Eudontomyzon danfordi whose contiguous presence has been officially documented here. Due to the characteristic still natural features of River Rimava, the site is noted for the presence of other species of either international or national importance, such as Lutra lutra, Natrix tessellata, Myotis daubentonii and Pipistrellus pipistrellus.

Zraniteľnosť

Nature conservation measures shall be directed towards securing the stepwise removal or improved passage of the existing barrier elements hampering natural migration of the local fish species (town Tisovec).

Vlastníctvo

private - 84.464 % state - 15.56 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
D - doprava a komunikácie  
  most, viadukt
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  priemyselné a obchodné plochy
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Eptesicus serotinus, Lacerta agilis, Muscardinus avellanarius, Myotis daubentonii, Natrix natrix, Natrix tessellata, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Rana temporaria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 Mihuľa karpatská ryby 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) podkovár malý cicavce 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov