Lohotský močiar

Kód územia

SKUEV0552

Výmera územia

22,020 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Kameničná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,85750000

Zemepiská dĺžka

18,01277778

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi

Popis územia

Site represents a marsch in fact oxbow of the Vážsky Dunaj in its developed state of ingrowth. This important nature-landscape element has high biodiversity mainly due to occurrence of 2 habitats of Community interest (3150 and 91EO) that create good conditions for avifauna. Int the part of the site covered with Carex communities there are habitats of several reptiles and mammals, including species of Community interest such as Bombina bombina and Microtus oeconomus méhelyi.

Ciele ochrany

Site is part of the supranational biocorridor of the Váh River. It overlaps with the Lohótsky Močiar Nature Reserve. Need to achieve a favourable conservation status of habitats and species.

Zraniteľnosť

Gradual ingrowth, ongoing succession and change of the water regime are the main threats.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Bufo viridis, Circus aeruginosus, Dryocopus martius, Erinaceus concolor, Hyla arborea, Lanius collurio, Micromys minutus, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda, Sylvia nisoria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov