Kalaštovský potok

Kód územia

SKUEV0526

Výmera územia

44,860 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Peter

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,64241143

Zemepiská dĺžka

17,24473706

Nadmorská výška (m)

Max

210

Priemerná

194

Min

180

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Castor fiber, Cobitis taenia, Cordulegaster heros, Cucujus cinnaberinus, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

Preserved natural stream flowing through the sand dunes with wetland communities.

Ciele ochrany

High species diversity in aquatic animals.

Zraniteľnosť

Disruption of the water, timber harvesting.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  rekultivácie mokradí
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  biologické procesy
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Acmaeodera degener, Aesalus scarabaeoides, Agrilus auricollis, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anax imperator, Anguis fragilis, Anthaxia (Anthaxia) manca, Argyroneta aquatica, Astacus astacus, Bagous (Bagous) subcarinatus, Bufo bufo, Bufo viridis, Buprestis novemmaculata, Carabus cancellatus, Cetonischema aeruginosa, Cordulegaster (rod), Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Dicerca (Dicerca) alni, Graphoderus austriacus, Heteropterus morpheus, Hippobosca equina, Hirudo medicinalis, Hyla arborea, Hylurgus ligniperda, Natrix natrix, Omophron limbatum, Pelobates fuscus, Peucedanum palustre, Poecilonota (Ovalisia Lampra) mirifica, Potosia cuprea metallica, Potosia cuprea obscura, Prionus coriarius, Rana dalmatina, Stenagostus rufus, Triturus vulgaris, Utricularia vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Leucobryum glaucum bielomach sivý machorasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín