Váh pri Zamarovciach

Kód územia

SKUEV0397

Výmera územia

54,560 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Kubrá, Opatová, Zamarovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90513011

Zemepiská dĺžka

18,06346234

Nadmorská výška (m)

Max

214

Priemerná

211

Min

209

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aspius aspius, Gymnocephalus schraetzer, Myotis myotis, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Rutilus pigus, Sabanejewia aurata

Popis územia

The site lies on the gravel sandy sediments of Váh River, which achieves the depth up to 10 m here. From the geomorphological point of view, the site lies in the narrow neck of the valley, which separates Trenčianska and Ilavská basins.

Ciele ochrany

Aim of the protection is firstly to preserve the character of the stream with relatively native fish synusia - in addition to stock of Hucho hucho, the species Rutilus pigus, Gymnocephalus schraetzer, Aspius aspius, Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus and Cobitis elongatoides=taenia occur within the site. Váh River represents here also the important biocorridor and migration route of birds that often stop here.

Zraniteľnosť

The site is endangered by water pollution from Váh River and Luštek waste dump (threat of the poisons outwash).

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s inertnými materiálmi
  iné vypúšťanie znečisťujúcich látok
G - ľudské vplyvy  
  potápanie
  motorizované zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Acrocephalus scirpaceus, Alburnoides bipunctatus, Anguilla anguilla, Barbus barbus, Branchypus schaefferi, Bufo bufo, Bufo viridis, Cloeon praetextum, Crocidura suaveolens, Erinaceus concolor, Esox lucius, Fulica atra, Galerida cristata, Hyla arborea, Chaoborus obscuripennis, Chondrostoma nasus, Lacerta agilis, Larus cachinnans, Larus ridibundus, Leuciscus cephalus, Leuciscus idus, Lota lota, Martes foina, Mergus merganser, Micromys minutus, Motacilla flava, Mustela nivalis, Mustela putorius, Natrix natrix, Perdix perdix, Podiceps cristatus, Rana kl. esculenta, Rana ridibunda, Rhodeus sericeus, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Silurus glanis, Sorex minutus, Streptopelia decaocto, Tinca tinca, Vimba vimba

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 Pĺž podunajský ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 60,0 0,0 40,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov