Tematínske vrchy

Kód územia

SKUEV0380

Výmera územia

2520,310 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Hrádok, Hubina, Lúka, Modrová, Stará Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,65916667

Zemepiská dĺžka

17,93000000

Nadmorská výška (m)

Max

684

Priemerná

400

Min

215

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Dianthus lumnitzeri, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Pulsatilla grandis, Rosalia alpina

Popis územia

The site is built up by carbonates of the chočský nappe. From the morphological point of view, it is formed by a unique network of shallow and short valleys and hollows. Protection goal is to preserve the xerothermic clear-felled areas and oak communities with several nationally protected species of plants and animals. The site is the only place of the Carex halleriana occurrence in Slovakia, rich population of Onosma visianii is present as well. From invertebrates, fauna of butterflies is rich. New species - Polyomatus slovacicus - an endemic butterfly of Western Carpathians has been described here. From Hymenoptera, e.g. Eofereola rhombica represents the richest known population in Slovakia, Cleptes consimilis is the only population in Slovakia and rare is also the occurrence of Saga pedo and Cicada orni. From vertebrates, Lacerta viridis, Elaphe longissina, Coronella austriaca, Caprimulgus europaeus, etc. are present.

Ciele ochrany

The site includes the small-scaled protected areas: Tematínska lesostep National Nature Reserve (year of designation 1972), Javorníček National Nature Reserve (year of designation 1972) and Kňaží vrch Nature Reserve (year of designation 1988). With its habitat and species composition, the site significantly contributes to the preservation of typical European biodiversity.

Zraniteľnosť

The site is endangered by secondary succession of the non-forest parts and potential exploitation of minerals - there are the potential deposits of dolomite in the site, it would be appropriate to purchase the land of the site to the ownership of state.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.614 % private - 0.56 % state - 89.704 % towns and municipalities - 0.003 % urbarial communities - 9.119 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba po rube
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  holorub
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  akumulácia organického materiálu
  acidifikácia (prírodzená)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Allium sphaerocephalon, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aporinellus moestus, Avenula pratensis, Bufo bufo, Bufo viridis, Carduelis flavirostris, Cephalanthera damasonium, Clepters consimilis, Coronella austriaca, Daphne cneorum, Dictamnus albus, Elaphe longissima, Eofereola rhombica, Epipactis atrorubens, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Felis silvestris, Fumana procumbens, Glis (Myoxus) glis, Inula oculus-christi, Lacerta agilis, Laser trilobum, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Maculinea arion, Martes foina, Martes martes, Melampyrum cristatum, Meles meles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Natrix natrix, Onosma visianii, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orobanche elatior, Parnassius mnemosyne, Passaloecus vandeli, Pemphredon morio, Perdix perdix, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Plecotus austriacus, Podarcis muralis, Polemistus abnormis, Polyommatus slovacus, Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Scorzonera austriaca, Seseli hippomarathrum, Sorbus aria, Sorex araneus, Sorex minutus, Stipa eriocaulis, Stipa joannis, Tephroseris integrifolia, Trinia glauca

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758 fúzač veľký chrobáky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Saga pedo (PALLAS) 1771 Sága stepná rovnokrídlovce 0,0 37,5 62,5 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 38,5 61,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 50,0 0,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 30,0 70,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov