Vršatské bradlá

Kód územia

SKUEV0376

Výmera územia

275,320 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Červený Kameň, Vršatské Podhradie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,07555556

Zemepiská dĺžka

18,15722222

Nadmorská výška (m)

Max

925

Priemerná

725

Min

523

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91Q0 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Tephroseris longifolia ssp. moravica

Popis územia

The site joins into one piece the three present nature reserves with a remarkable geomorphological structure - left upstanding calcareous klippes of the klippen zone of Biele Karpaty Mts. in a complex with forests and grasslands.

Ciele ochrany

The site is a part of the Biele Karpaty PLA and it includes three Nature Reserves: Červenokamenské bradlo, Vršatské bradlá and Vršatské hradné bralo. Aim of the protection is to preserve the broad complex of communities of high klippes and forests on limestone with the occurrence of several nationally protected spieces, e.g. Aster alpinus, Pedicularis comosa (the only locality of occurrence in Slovakia). The species Tephroseris longifolia subsp. moravica is of the richest occurrence within Slovakia here. The site is important also for the occurrence of rare fungi. With its habitat and species composition, the site significantly contributes to the preservation of typical European biodiversity.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to secondary succession of the non-forest parts, unappropriate forest management, artificial planting of the non-native species, but especially excessive attendance by undisciplined tourists (movement out of the marked trail) and hunters for rarities (butterflies).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.967 % private - 5.924 % state - 91.109 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  lyžiarske stredisko
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Aster alpinus, Bufo bufo, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Coronella austriaca, Crepis praemorsa, Cricotopus nigripennis, Cucujus cinnaberinus, Cynoglossum hungaricum, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Glis (Myoxus) glis, Lacerta agilis, Leucanthemum margaritae, Listera ovata, Macroglossum stelatarum, Maculinea arion, Martes foina, Martes martes, Micromys minutus, Moneses uniflora, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Orchis mascula, Orobanche elatior, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Pedicularis comosa, Proserpinus proserpina, Rana temporaria, Rosalia alpina, Salamandra salamandra, Satyrus dryas, Sciurus vulgaris, Sorbus aria, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Sphex rufocinctus, Tephroseris longifolia subsp. moravica, Traunsteinera globosa, Triturus alpestris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) jasoň červenooký motýle 12,5 87,5 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761) Spriadač kostihojový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 60,0 40,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov