Žalostiná

Kód územia

SKUEV0371

Výmera územia

219,500 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Chvojnica, Vrbovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,81777778

Zemepiská dĺžka

17,44027778

Nadmorská výška (m)

Max

623

Priemerná

519

Min

375

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Colias myrmidone, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius, Serratula lycopifolia, Vertigo angustior

Popis územia

The site is a part of the flysch part of Biele Karpaty Mts., Žalostiná massive with the typical landslides flows and unique headsprings and springs. The site is mainly of the grassland type, but mosaically also forests occur here. Scrubby and forestal planting is represented especially individually, i.e. in linies, clumps and groups. In a apart of the site, the orchards are planted.

Ciele ochrany

The site is a part of the Biele Karpaty PLA and it overlaps with the Nature Monuments Žalostiná, Bučkova jama and Štefanová. It is the only locality of the spieces Serratula lycopifolia occurrence in Slovakia. Aim of the protection is to preserve the rich orchids grasslands and tufa springs with the occurence of several nationally protected species, e.g. Danthonia alpina, Lilium bulbiferum, Orchis mascula.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to secondary succession and potential water regime change.

Vlastníctvo

private - 73.069 % state - 25.939 % towns and municipalities - 0.992 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
  rozptýlené osídlenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Bufo bufo, Carduelis flammea, Circus cyaneus, Coronella austriaca, Crepis praemorsa, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Danthonia alpina, Elaphe longissima, Emberiza calandra, Epipactis helleborine, Epipactis leptochila, Epipactis palustris, Eptesicus serotinus, Gymnadenia conopsea, Iris graminea, Lacerta agilis, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Locustella naevia, Maculinea arion, Martes foina, Meles meles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Natrix natrix, Ophioglossum vulgatum, Ophrys holubyana, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis ustulata, Perdix perdix, Phoxinus phoxinus, Pipistrellus pipistrellus, Platanthera bifolia, Rana dalmatina, Rana temporaria, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Scorzonera purpurea, Sorex araneus, Sorex minutus, Traunsteinera globosa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Colias myrmidone (Esper, 1781) žltáčik zanoväťový motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Serratula lycopifolia kosienka karbincolistá vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 85,7 14,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov