Pavúkov jarok

Kód územia

SKUEV0369

Výmera územia

22,540 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Stará Turá

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77151831

Zemepiská dĺžka

17,66211494

Nadmorská výška (m)

Max

311

Priemerná

285

Min

267

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Callimorpha quadripunctaria, Leptidea morsei, Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

Popis územia

The site is represented by alluvial meadows of two river streams of Myjavská pahorkatina Upland with the valuable riverine vegetation. It is located in the area of the Paleogene rocks of flysch character. The mentioned stream run through the erosion line of different depth. Alluvial grasslands are strongly represented by Sanguisorba officinalis, Geranium pratense and symbiotic ants, whose presence is essential to rare butterfly species, which represent the subjects of protection.

Ciele ochrany

Within the western Slovakia, the site is a very important and well-preserved locality of the protected butterflies occurrence.

Zraniteľnosť

The site is endangered by secondary succession and potential building development - it lies between the settlements (especially part of Drgoňova dolina Valley).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 90.427 % private - 0.996 % towns and municipalities - 8.577 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  cesty, rýchlostné komunikácie
  most, viadukt
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Bufo viridis, Erinaceus concolor, Hyla arborea, Lacerta agilis, Martes foina, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Mustela putorius, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Parnassius mnemosyne, Perdix perdix, Rana dalmatina, Rana temporaria, Saxicola torquatus, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779) modráčik bahniskový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov