Baranovo

Kód územia

SKUEV0299

Výmera územia

861,834 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

23.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Kostiviarska, Nemce, Sásová, Špania Dolina, Uľanka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,78250000

Zemepiská dĺžka

19,13694444

Nadmorská výška (m)

Max

1017

Priemerná

661

Min

402

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8160 - Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina variegata, Carabus variolosus, Cypripedium calceolus, Eriogaster catax, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lynx lynx, Maculinea nausithous, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos, Vertigo angustior

Popis územia

The site belongs to the geomorphological subunits of Starohorské vrchy Hills and Zvolenská kotlina Basin. Baranovo complex is mostly covered with broad-leaved and mixed forests. Deforested foothills are occupied by meadow and pasture communities. From the geological point of view, the site is formed by carbonate rocks, which sporadically penetrate the surface to form various cliffs and rock faces.

Ciele ochrany

The site is the most prominent locality for Orchidaceae in the territory of the Nízke Tatry / Low Tatras NP. The site includes two already established protected areas that is to say Baranovo Nature Reserve and Protected Site Jakub.

Zraniteľnosť

The key threat factors include the occasional use of the area for the off-road motorbiking and plans for the development of the area for skiing. Communities of the abandoned pastures are to a various degree threatened by secondary succession. Some of them are under the immediate threat of being lost to woody vegetation.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 24.828 % other communities - 0.381 % private - 6.622 % state - 62.672 % towns and municipalities - 0.666 % urbarial communities - 4.831 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Výsadba na nelesnej ploche
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  úžitkové vedenia
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  priemyselné a obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  motorizované zariadenia
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  vandalizmus
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Brachyptera starmachi, Bufo bufo, Carorita limnaea, Combocerus glaber, Corallorhiza trifida, Cryptocheilus richardsi, Dryudella lineata, Emblethis duplicatus, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Henia illyrica, Martes foina, Meles meles, Mustela erminea, Mustela nivalis, Oenanthe oenanthe, Ophrys insectifera, Orchis mascula subsp. signifera, Orchis pallens, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Phyllitis scolopendrium, Sciurus vulgaris, Taxus baccata, Triturus alpestris, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) netopier fúzatý cicavce 0,0 75,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) uchaňa čierna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cypripedium calceolus črievičník papučkový vyššie rastliny 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 71,4 14,3 14,3 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 25,0 50,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov