Devínska Kobyla

Kód územia

SKUEV0280

Výmera územia

643,040 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,19075142

Zemepiská dĺžka

16,99630998

Nadmorská výška (m)

Max

515

Priemerná

329

Min

154

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8310 - Nesprístupnené jaskynné útvary
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bolbelasmus unicornis, Bombina bombina, Callimorpha quadripunctaria, Dioszeghyana schmidtii, Himantoglossum adriaticum, Leptidea morsei, Limoniscus violaceus, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Pulsatilla grandis

Popis územia

The most southern part of Malé Karpaty Mts. with the highest peak 514 m a.s.l. The locality lies above the confluence of Morava and Danube rivers. Crystaline rocks are overlapped with remnants of breccia, calcareous grifts, sandstones and limestones mainly in the peripheral parts. Predominantly forestal bottom is bordered with the non-forest slopes with grassland xerothermic vegetation and exceeding rocks. In the locality called Sandberg the extensive sand walls with important paleontological findings and stands with psamophile vegetation are present. Part of the site of the homonymous national nature reserve is open to public with the tourist and educational trail.

Ciele ochrany

Fragments of native rocky steppes and secondary grasslands and forest steppe communities on carbonate substrate with a high biodiversity. Important locality of Orchidaceae. Occurence of rare thermophilous and xerophilous plant and animal species of Pannonic, Pontic and Submediteranean origin. Unique communities on sediments of the sea sands with the occurence of Peucedanum arenarium and amount of fossils. Part of the site overlaps with the Devínska Kobyla National Nature Reserve, the whole site is a part of the Malé Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

Vulnerability of the non-forest parts of the site with the highest biodiversity subsists in secondary succession, i.e. overgrowing with woods. The site is a recreational background of Bratislava, but movement of visitors is regulated by marked trails.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 2.146 % private - 2.78 % state - 94.76 % towns and municipalities - 0.315 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Adonis vernalis, Anacamptis pyramidalis, Anemone sylvestris, Bufo viridis, Coronella austriaca, Dianthus collinus, Dictamnus albus, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Fumana procumbens, Galanthus nivalis, Hyla arborea, Chrysopogon gryllus, Iris pumila, Iris variegata, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Linum flavum, Linum hirsutum, Lycopodium clavatum, Minuartia glaucina, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Ononis pusilla, Onosma visianii, Ophrys apifera, Ophrys holoserica, Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Orobanche alsatica, Orobanche artemisiae-campestris, Orobanche coerulescens, Orobanche teucrii, Peucedanum arenarium, Phelipanche arenaria, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Potentilla pedata, Potentilla rupestris, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Rana dalmatina, Rhamnus saxatilis, Scorzonera purpurea, Smyrnium perfoliatum, Stipa eriocaulis, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Tragus racemosus, Vespertilio murinus, Viola ambigua, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Isophya costata BR. 1878 rovnokrídlovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 67,3 32,7 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov