Vtáčnik

Kód územia

SKUEV0273

Výmera územia

10056,590 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Bystričany, Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Kľak, Lehota pod Vtáčnikom, Nová Lehota, Osľany, Ostrý Grúň, Píla, Podhradie, Prochot, Radobica, Veľké Pole

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,61388889

Zemepiská dĺžka

18,59055556

Nadmorská výška (m)

Max

1345

Priemerná

793

Min

327

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
 • 6410 - Bezkolencové lúky
 • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
 • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

The site includes the southern part of the Vtáčnik mountain range. Majority of the area is covered with the well-preserved beech forest, only small parts of the site are deforested and covered with the grassland communities. From the geological point of view, the site is formed by volcanites, especially andesites, only a small part of the site is formed by limestone nappe. The site is rugged with the gorges and canyons (Bystričianska dolina valley). In places, andesite emerge to surface in a form of cliffs. Under the cliffs, the scree areas are often well-preserved.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve a vast complex of the native forest habitats of the Vtáčnik mountain range. Significant are the well-preserved beech forest habitats on volcanites. Substantial geomorphological relief and well-preserved beech forests create the suitable conditions for the occurence of large carnivores as bear and lynx. Part of the area is protected by national legislation as the reserves (National Nature Reserve Vtáčnik, National Nature Reserve Veľká skala, Nature Reserve Makovište). The whole area belongs to the Protected Landscape Area Ponitrie. Quality and importance: The whole site belongs to the Protected Landscape Area Ponitrie, the most valuable parts are protected as the National Nature Reserves - Vtáčnik, Veľká skala, Nature Reserves - Makovište, Buchlov, Nature Monuments - Končitá, Ostrovica. Preserved forest habitats in the broken country are significant habitat for the large carnivores - bear, lynx. The area is significant for vast preserved areas of beech forest on the broken relief formed by volcanites.

Zraniteľnosť

Rocky habitats that serve as a nesting habitat of birds of prey are threatened by rock climbing. Nests are threatened by poaching. Grassland habitats from northern and southern parts are threatened by abandomend and lack of management (mowing). Potentially the site is endangered by the incereasing tourism activities (mass tourism).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.344 % private - 8.05 % state - 90.094 % urbarial communities - 1.512 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
  podzemné bane
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
  priemyselné a obchodné plochy
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  vyberanie hniezd
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lyžiarske stredisko

Ostatné druhy

Aegithalos caudatus, Alcedo atthis, Anthus trivialis, Arcynopteryx compacta, Ardea cinerea, Barypeithes purkynei, Bufo bufo, Bufo viridis, Carduelis carduelis, Certhia familiaris, Cinclus cinclus, Coccothraustes coccothraustes, Cochlodina fimbriata remota, Columba oenas, Corvus corax, Cucujus cinnaberinus, Cuculus canorus, Deltomerus tatricus, Dendrocopos major, Drusus carpathicus, Duvalius (Duvalidius) microphthalmus tatricus, Emberiza citrinella, Falco peregrinus, Felis silvestris, Glis glis, Jynx torquilla, Leuctra pusilla, Loxia curvirostra, Lycaena alciphron, Maculinea arion, Motacilla cinerea, Muscardinus avellanarius, Myotis nattereri, Nebria (Alpaeus) tatrica tatrica, Nemoura carpathica, Nemoura monticola, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Oriolus oriolus, Parnassius apollo, Parnassius mnemosine, Parus ater, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus palustris, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Picus viridis, Plecotus austriacus, Prunella modularis, Pyrrhula pyrrhula, Rana dalmatina, Rana lessonae, Sitta europaea, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Streptopelia turtur, Sylvia atricapilla, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Upupa epops

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 fuzáč alpský chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) plch lieskový cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6410 Bezkolencové lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9110 Kyslomilné bukové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov