Vlára

Kód územia

SKUEV0148

Výmera územia

62,270 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

29.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Horné Srnie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,01777778

Zemepiská dĺžka

18,07861111

Nadmorská výška (m)

Max

276

Priemerná

261

Min

242

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 3270 - Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Lutra lutra, Sabanejewia aurata

Popis územia

The river stream pass through the area built of flysch rocks. It digged out a relatively deep valley in them, which due to the regressive erosion cut across the main ridge of Biele Karpaty. The whole valley is an important regional biocorridor consisting especially from others areas and pastures.

Ciele ochrany

The site is a part of the Biele Karpaty Protected Landscape Area. It represents one of the last hyporhitral stream remnants with the occurence of rare species, e.g. Anoplius concinus and Mimumesa atratina (Hymenoptera) fixed as Alcedo athis on the plucked banks of Vlára River. The whole river valley is an important biocorridor. Aim of the protection is firstly to improve the hydrological conditions that requires also the efforts from the Bílé Karpaty PLA (Czech Republic).

Zraniteľnosť

Vulnerability is given especially by potential water pollution from Morava River, invasion of the non-native species into the floodplain, construction changes and regulation of the river stream.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 57.89 % private - 38.897 % state - 2.211 % towns and municipalities - 1.001 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s inertnými materiálmi
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Baetis muticus, Bufo bufo, Bufo viridis, Coronella austriaca, Crocidura suaveolens, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Hyla arborea, Chondrostoma nasus, Lacerta agilis, Leuciscus cephalus, Martes foina, Micromys minutus, Mustela erminea, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Neomys fodiens, Nyctalus noctula, Phoxinus phoxinus, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 30,0 70,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 44,4 0,0 55,6 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov