Marhecké rybníky

Kód územia

SKUEV0121

Výmera územia

57,490 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Bažantnica, Malacky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,40949307

Zemepiská dĺžka

17,03028772

Nadmorská výška (m)

Max

180

Priemerná

173

Min

165

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Callimorpha quadripunctaria, Castor fiber, Cucujus cinnaberinus, Myotis myotis, Rhysodes sulcatus

Popis územia

The site covers the interdune depression. It is the part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, oddielu part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of teh Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). There are also the following habitats of national importance present: pine-oak acidophilous forests, alder swamp forests, large sedge and Phalaris arundinacea beds, shallow-water floating communities and mire willow scrubs; pine-oak acidophilous forests are developed on the top of the dunes with the more extreme habitat conditions, alder swamp forests are limited to the wet interdune parts. Within the forest habitats, all succession phases are developed (growth, optimum and decomposition). The habitats are important for the occurrence of many protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

The site represents an important anthropogenous habitat within the Záhorie region – fishponds with the presence of rare and endangered species. Partially, there is represented also the habitat of national importance: alder swamp forests. The site is also important due to the occurrence of protected invertebrates.

Zraniteľnosť

The site with a high level of vulnerability – threatened by the proposed industrial park, construction and recreational activities.

Vlastníctvo

state - 50.287 % towns and municipalities - 49.713 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  elektrické a telefónne vedenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  odstraňovanie sedimentov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Acrocephalus arundinaceus, Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anser anser, Ardea purpurea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bufo bufo, Bufo viridis, Ceratophyllum submersum, Cetonischema aeruginosa, Circus cyaneus, Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Cygnus olor, Dicerca (Dicerca) alni, Dicronychus equisetioides, Egretta alba, Emberiza schoeniclus, Eptesicus serotinus, Fulica atra, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Hedobia pubescens, Helix pomatia, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Hydrophilus piceus, Hyla arborea, Hylurgus ligniperda, Chalcophora mariana, Chlidonias niger, Isorhipis marmottani, Locustella naevia, Mantis religiosa, Martes martes, Melanophila formaneki formaneki, Meles meles, Motacilla flava, Myotis daubentonii, Nuphar lutea, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pelobates fuscus, Pipistrellus pipistrellus, Podiceps cristatus, Potosia cuprea metallica, Prionus coriarius, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana arvalis, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Sciurus vulgaris, Stenagostus rufus, Streptopelia decaocto, Tachybaptus ruficollis, Tringa erythropus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov