Atlas biotopov / Šuvada Róbert

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 17 z 17 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Dealpínske travinnobylinné porasty Tr5 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 8210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk3 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 8160 8160 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Porasty borievky obyčajnej 5130 5130 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Psiarkové aluviálne lúky Lk7 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty Tr2 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 4030 4030 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae) Tr1 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Teplomilné lemy Tr6 x Biotop/druh národného významu Detail v atlase
Xerotermné kroviny 40A0 40A0 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase