Atlas biotopov / Eliáš Pavol

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 15 z 15 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Bezkolencové lúky 6410 6410 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske slané stepi a slaniská 1530 1530 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 6260 6260 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Panónske travinnobylinné porasty na spraši 6250 6250 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 6120 6120 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 7210 7210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vnútrozemské slaniská a slané lúky 1340 1340 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase