Jelšie

Kód územia

SKUEV0059

Výmera územia

28,120 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bodice, Pavčina Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,03918400

Zemepiská dĺžka

19,56927208

Nadmorská výška (m)

Max

690

Priemerná

683

Min

672

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lutra lutra, Myotis myotis

Popis územia

The site is situated in the Demänovka stream alluvium within the territory of Liptovská kotlina Basin. It is entirely covered with the forest stands surrounded with the managed agricultural land. Basement of the site is formed by proluvial loamy-sandy gravels sporadically enriched by fragments of various rocks.

Ciele ochrany

The site is one of the few surviving areas of typical and well-preserved priority habitat 91E0* Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) still featuring natural tree species composition in Slovakia. This habitat type has survived only on few small sites scattered across the country. The site overlaps with the territory of the Jelšie Nature Reserve.

Zraniteľnosť

At present, the site is free from any form of the anthropogenic activity. The site represents the isolated remnants of the alder woods amidst farming and urban landscape. As a result, the intactness of this site is under potential threat from the outcomes of activities realised in its surroundings.

Vlastníctvo

private - 0.241 % state - 22.268 % urbarial communities - 77.491 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  úžitkové vedenia
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Crocidura leucodon, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dryomys nitedula, Lacerta agilis, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Menyanthes trifoliata, Natrix natrix, Neomys fodiens, Peucedanum palustre, Rana temporaria, Sciurus vulgaris, Triturus alpestris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov