Jordanec

Kód územia

SKUEV0950

Výmera územia

2,460 ha

 

Dátum návrhu

07.09.2017

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
Slovak Republic
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves

Katastrálne územia

Spišská Stará Ves

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,36870949

Zemepiská dĺžka

20,38136162

Nadmorská výška (m)

Max

559

Priemerná

521

Min

500

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lutra lutra

Popis územia

Horský vodný tok s priľahlými brehmi na flyšovom podklade. Územie obklopujú hospodársky využívané lúčne a lesné spoločenstvá. Dominantným vegetačným typom sú vysokobylinné spoločenstvá.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

regulácia vodných tokov, výrub porastov

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok
  neintenzívne pasenie - ovce
B - lesníctvo  
  manažment lesa
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
G - ľudské vplyvy  
  pozorovanie prírody
H - znečistenie  
  rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami
J - prirodzené zmeny systému  
  bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Castor fiber Linnaeus, 1758 Bobor vodný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov