Čierny hrad

Kód územia

SKUEV0875

Výmera územia

101,090 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Plášťovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,17368893

Zemepiská dĺžka

18,96608010

Nadmorská výška (m)

Max

333

Priemerná

269

Min

155

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Echium russicum, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Územie zahŕňa prevažne zalesnené svahy s ostrovčekmi nelesnej xerotermnej vegetácie na južnom okraji Krupinskej planiny nad údolím rieky Krupinica v nadmorských výškach 150-280 m. Geologické podložie tvoria vulkanické zlepence. Väčšina územia je porastená teplomilnými dubovými lesmi, panónskymi dubohrabinami, ostrovy nelesnej vegetácie sa vyskytujú prevažne na južne a juhovýchodne orientovaných svahoch a tvorí ich mozaika pionierskej vegetácie a vegetácia kavyľových stepí.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Stav existujúcich lesných biotopov ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Echium russicum hadinec červený vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov