Omšenská Baba

Kód územia

SKUEV0811

Výmera územia

269,730 ha

 

Dátum návrhu

28.09.2015

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Omšenie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,90975049

Zemepiská dĺžka

18,23380797

Nadmorská výška (m)

Max

700

Priemerná

511

Min

352

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
 • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
 • 7220 - Penovcové prameniská
 • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
 • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
 • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Pulsatilla subslavica, Tephroseris longifolia ssp. moravica, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana

Popis územia

Územie severne od obce Omšenie v Strážovských vrchoch - komplex lesov, skál, lúk, pasienkov a mokradí siahajúci od Kamenných vrát po východné svahy Omšenskej baby (erózna troska chočského príkrovu). Typické pre územie sú vápnomilné bučiny s hojným výskytom lesných druhov orchideí, vrátane vzácnej koralice Corallorhiza trifida, na odlesnených úpätiach svahov rozsiahle, čiastočne zarastajúce ovčie pasienky. Na lesných lúčkach prežíva mimoriadne vzácny pastarček dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica), vzácna je tiež flóra a fauna vápnitých pramenísk a slatín Pod Babou,

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Hlavné ohrozenie predstavuje neobhospodarovanie lúk a pasienkov a ich postupná degradácia.

Vymedzenie územia

Svahy s prevažne južnou expozíciou nad obcou Omšenie - komplex lesov, kúk, pasienkov, mokradí, skál.

Vlastníctvo

Súkromné

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  intenzívne pasenie - ovce
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou

Ostatné druhy

Ophrys apifera, Ophrys holubyana

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 40,0 60,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Tephroseris longifolia subsp. moravica popolavec dlholistý moravský vyššie rastliny 21,9 65,6 12,5 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9150 Vápnomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov