Meliatsky profil

Kód územia

SKUEV0921

Výmera územia

11,900 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský kras

tel:+421 58 732 68 15
fax: +421 58 734 67 69
Slovak Republic
Brzotín
Biely kaštieľ č. 188

Katastrálne územia

Meliata

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,51525790

Zemepiská dĺžka

20,32178582

Nadmorská výška (m)

Max

270

Priemerná

239

Min

209

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Echium russicum, Pulsatilla grandis

Popis územia

Územie je tvorené riečnou terasou a krasovou stráňou, ktoré vystupujú z mierne zvlneného pahorkatinového reliéfu. Na geologickej stavbe sa podieľajú najmä svetlé masívne krištalické vápence meliatského príkrovu.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vyskytujúce sa travinno-bylinné biotopy a cieľové druhy rastlín sú ohrozené najmä prebiehajúcou sukcesiou v dôsledku opustenia územia a absencie pastvy hospodárskych zvierat.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  škody spôsobené poľovnou zverou
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia