Rúbanice

Kód územia

SKUEV0810

Výmera územia

7,730 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Mníchova Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,82109918

Zemepiská dĺžka

18,07303301

Nadmorská výška (m)

Max

339

Priemerná

312

Min

294

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Callimorpha quadripunctaria, Phengaris teleius, Vertigo angustior, Vertigo moulinsiana

Popis územia

Územie sa nachádza na nive Turnianskeho potoka na úpätí Považského Inovca. Cieľom ochrany je zachovanie priaznivého stavu mokradných aj lúčnych biotopov a fauny bezstavovcov, ktorá je na ne viazaná. Populácia modráčikov je potenciálne zraniteľná nevhodnou dobou kosby.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Populácia modráčikov je potenciálne zraniteľná nevhodnou dobou kosby. Vlastníci nemajú záujem o poľnohospodárske využitie močiara, management tejto časti zabezpečuje v nedostatočnom rozsahu Správa CHKO Biele Karpaty. Potenciálne riziko predstavuje trasovanie rýchlostnej cesty údolím, sukcesné zmeny a zásahy do hydrogeologických pomerov.

Vymedzenie územia

Územie sa nachádza na nive Turnianskeho potoka na úpätí Považského Inovca.

Vlastníctvo

Súkromné

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Juncus subnodulosus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov