Osturniansky potok

Kód územia

SKUEV0712

Výmera územia

8,180 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Pieninský National Park

tel.+421 52 418 10 71
+421 52 418 10 73
fax:+421 52 482 23 95
Slovak Republic
Spišská Stará Ves
SNP 57

Katastrálne územia

Osturňa, Veľká Franková

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,34055556

Zemepiská dĺžka

20,28111111

Nadmorská výška (m)

Max

643

Priemerná

632

Min

620

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Castor fiber, Cottus gobio, Lutra lutra

Popis územia

Preserved fragment of the mountain water stream in the Osturnianska brázda (furrow) lined at the bottom by extensively used agricultural soil. At the upper part it is edged by village intravillan (right) and by steeper slopes with outstanding landslip (left side).

Ciele ochrany

Preservation of the water regime and of species composition of the original river bank stands.

Zraniteľnosť

Site is sensitive to any intervention to the water regime, amelioration, fixing the banks, deepening of the water stream beds.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Bufo bufo, Lacerta agilis, Myotis daubentonii, Neomys fodiens, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sicista betulina, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov