Strečnianske meandre Váhu

Kód územia

SKUEV0665

Výmera územia

65,031 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Lipovec, Nezbudská Lúčka, Strečno, Vrútky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,16250000

Zemepiská dĺžka

18,88805556

Nadmorská výška (m)

Max

409

Priemerná

370

Min

362

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Hucho hucho, Lutra lutra

Popis územia

One of the Váh River section with partially preserved natural river bed and 3 meandres and valuable riverbank vegetation. Important fish site (species typical for the Thymallus zone). The Váh River has created here the deep antedescendent valley in the crytallinic core of Malá Fatra.

Ciele ochrany

Site overlaps with SPA Malá Fatra (SKCHVU013 Malá Fatra) and is part of the supranational biocorridor Váh River.

Zraniteľnosť

Repeated efforts to build the water dam with reservoir here. Effort to cross the Váh River by the new highway or enlargement of the existing communication. Pollution by sludge from near quarry (with accummulation reservoirs ending in the Váh River). Manipulating of the water level (water works above the site). Spread of invasive plant species along the river.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  

Ostatné druhy

Agroeca lusatica, Bromella falcigera, Cryptocheilus richardsi, Henia illyrica, Natrix natrix, Salamandra salamandra, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cottus gobio Linnaeus, 1758 hlaváč bieloplutvý ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) hlavátka podunajská ryby 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov