Detviansky potok

Kód územia

SKUEV0400

Výmera územia

73,170 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Detva

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,59972222

Zemepiská dĺžka

19,42833333

Nadmorská výška (m)

Max

831

Priemerná

724

Min

607

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus, Triturus montandoni

Popis územia

The basement is dominated by andesite rocks. Prevailing soil types include Andosols and Cambisols, non-forest areas of PS Horná Chrapková also feature Planosols.

Ciele ochrany

The site is situated within the Protected Landscape Area- Biosphere Reserve Poľana. The entire site falls also into the proposed Poľana SPA. Majority of the site is covered with forest communities. North-eastern sections of the site feature rich and diverse communities of wet meadows with transition to fen communities. The site supports the only representative of the habitat type 6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) found within the territory of PLA-BR Poľana. The site also comprises of the territory of the Protected Site Horná Chrapková (featured within the national network of protected areas).

Zraniteľnosť

Majority of the site is managed by the forestry industry (intervention free regime as local forest stands belong to the category of protective forests). Grasslands situated in the northern section (Protected Site Horná Chrapková and surrounding area) are in the absence of regular cutting and grazing practices in danger of being overtaken by woody vegetation.

Vlastníctvo

private - 4.803 % state - 0.054 % urbarial communities - 41.181 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Achillea ptarmica, Bufo bufo, Carex buekii, Carex canescens, Carex cespitosa, Carex flava, Carex umbrosa, Coronella austriaca, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sambucina, Felis silvestris, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Lacerta agilis, Molinia caerulea, Ophioglossum vulgatum, Peucedanum carvifolia, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Scorzonera humilis, Stellaria palustris, Thalictrum lucidum, Trollius altissimus, Valeriana simplicifolia, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6410 Bezkolencové lúky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov