Hnilecké rašeliniská

Kód územia

SKUEV0354

Výmera územia

54,480 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Henclová, Nálepkovo, Švedlár

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,82194444

Zemepiská dĺžka

20,58944444

Nadmorská výška (m)

Max

790

Priemerná

620

Min

534

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

Majority of the site is dominated by communities of 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) and 7140 Transition mires and quaking bogs. These habitats developed in the valley of Hnilec River as a result of high water table and the long established traditional regime of regular mowing at times also accompanied by other common practices. Underlying geology predominately features alluvial sediments (sands, gravels) of Hnilec River. The site supports several species of bats of international importance (Eptesicus nilssoni, Myotis daubentonii, Myotis brandtii, etc.) as well as floral endemite Aconitum moldavicum and a group of nationally protected plant species (Dactylorhiza lapponica, Crepis conyzifolia, Crocus heuffelianus, etc.).

Ciele ochrany

The site has been selected for its valuable habitats of waterlogged and wet sites belonging to the type of transition mires

Zraniteľnosť

Local meadow communities are very vulnerable to the abandonment of traditional forms of land management. From the environemtnal point of view, seriously disturbing is the absence of adequate sewage system in the nearby village that results in discharge of wastewaters into local watercourse (stream). Illegal disposal of waste (establishment of unauthorised dumping sites) is likewise deleterious once interests of the environment are looked upon. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

private - 84.179 % state - 0.403 % towns and municipalities - 15.418 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Aquilegia vulgaris, Cardaminopsis halleri subsp. halleri, Carex flava, Carpodacus erythrinus, Clematis alpina, Comarum palustre, Convallaria majalis, Crepis conyzifolia, Crocus heuffelianus, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Eptesicus nilssoni, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gladiolus imbricatus, Gymnadenia conopsea, Juncus filiformis, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Locustella naevia, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Moneses uniflora, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Pseudorchis albida, Saxicola torquatus, Scorzonera humilis, Soldanella hungarica, Stellaria palustris, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Triturus montandoni (BOULENGER,188O) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov