Orlovské vŕšky

Kód územia

SKUEV0169

Výmera územia

207,210 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Malacky, Riadok

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,46642976

Zemepiská dĺžka

17,05859952

Nadmorská výška (m)

Max

200

Priemerná

184

Min

173

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Leucorrhinia pectoralis, Lucanus cervus, Misgurnus fossilis, Rhysodes sulcatus

Popis územia

The site covers the large interdune spring depression. It is a part of the geomorphological unit Záhorská nížina Lowland, subunit Borská nížina Lowland, part Bor. Geological basement is formed by the Neogene sediments. According to the Slovak phythogeographical categorization, the site belongs to the area of the Pannonian flora (area Pannonicum, part Eupannonicum, region Záhorská nížina Lowland). The following habitats of national importance are also present: pine-oak acidophilous forests, alder swamp forests, large sedge and Phalaris arundinacea beds, soft water springs, shallow-water floating communities and mire willow scrubs. Pine-oak acidophilous forests are developed on the top of the dunes with the more extreme habitat conditions, alder swamp forests are limited to the wet interdune parts. Within the forest habitats, all succession phases are developed (growth, optimum and decomposition). The habitats are important for the occurrence of many protected and endangered species in the site.

Ciele ochrany

The site represents the unique example of transition mires, quaking bogs and dystrophic standing waters developed in the interdune depression with the occurrence of the typical rare and endangered species (Sphagnum sp., Utricularia sp., Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris) within Slovakia. The site hosts also the invertebrates of national importance (Mantis religiosa).

Zraniteľnosť

The site with a high level of vulnerability. Water regime is threatened especially by draining (existing network of the drainage canals) as well as a potential change of the water regime (i.e. further draining). Forest communities are threatened by clearcutting and the overall soil preparation after cutting (the whole soil profile including the roots remnants is piled up into mounds using heavy mechanisms).

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  odstránenie sušiny
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  rekultivácie mokradí
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Ampedus (Ampedus) elongatulus, Anguis fragilis, Anser anser, Ardea purpurea, Bothrideres contractus, Bufo bufo, Bufo viridis, Buprestis novemmaculata, Comarum palustre, Corticeus (Paraphloeus) fraxini, Corticeus (Paraphloeus) longulus, Dicerca (Dicerca) alni, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Ergates faber faber, Hedobia pubescens, Hipparchia alcyone, Hipparchia semele, Hirudo medicinalis, Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Hyla arborea, Hylurgus ligniperda, Hymenophorus doublieri, Chalcophora mariana, Lacerta agilis, Maculinea arion, Mantis religiosa, Martes martes, Melanophila formaneki formaneki, Meles meles, Molinia caerulea, Natrix natrix, Nymphaea alba, Orthomicus longicollis, Pipistrellus pipistrellus, Polyphylla fullo, Potosia cuprea metallica, Prionus coriarius, Pycnomerus (Pycnomerus) tenebrans, Rana dalmatina, Rana kl. esculenta, Rana lessonae, Stenagostus rufus, Thelypteris palustris, Utricularia vulgaris, Viola palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov