Gýmeš

Kód územia

SKUEV0131

Výmera územia

73,410 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Jelenec, Kostoľany pod Tribečom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,40527778

Zemepiská dĺžka

18,21861111

Nadmorská výška (m)

Max

502

Priemerná

404

Min

259

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

 • 4030 - Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
 • 40A0 - Xerotermné kroviny
 • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
 • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
 • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
 • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
 • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
 • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
 • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
 • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
 • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Bombina bombina, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Myotis myotis, Pulsatilla grandis, Rhinolophus hipposideros, Rosalia alpina

Popis územia

The castle ruins which inluence fauna and flora diversity (e.g. Mollusca) dominates in the site. Geologically the site is diverse, the xerophilous stands are developed on limestones, quarzite rocks occur on the Studený hrad (castle) locality. Majority of the site is covered with the deciduous forest (85%). Smaller part is covered with xerophilous grassland vegetation which turns to forest and shrubs. Calunna vulgaris stands are developed in the small area of the Studený hrad locality and chasmopyitic vegetation on silicates of the rocks.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the diverse mosaic of habitats in the small-scaled area. Occurence of orchids on the xerophilous meadow under the ruins of the Gýmeš castle is significant. Quality and importance: The site is a part of the Protected Landscape Area Ponitrie. The site is proposed to be designated as the protected area (nature protection project elaborated, under process of designation). Occurence of orchid on the xerophilous meadow under the ruins of the Gýmeš castle is significant.

Zraniteľnosť

The site is threatened by invasion of Fraxinus ornus planted in the past into the xerophilous grasslands under the ruins of the Gýmeš castle. Quarzite rocks are affected by climbing that also represents a significant threat to chasmophytic vegetation.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Bufo viridis, Calosoma (Calosoma) sycophanta, Carabus (Carabus) cancellatus cancellatus, Cetonischema aeruginosa, Elaphe longissima, Eptesicus serotinus, Euphydryas maturna, Felis silvestris, Helix pomatia, Iphiclides podalirius, Meloe (Eurymeloe) rugosus, Muscardinus avellanarius, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Oryctes nasicornis, Parnassius mnemosyne, Plecotus austriacus, Salamandra salamandra, Sorex araneus, Sorex minutus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov