Veľký les

Kód územia

SKUEV0094

Výmera územia

46,100 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Šurany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,11944444

Zemepiská dĺžka

18,21333333

Nadmorská výška (m)

Max

124

Priemerná

124

Min

123

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lucanus cervus, Lutra lutra

Popis územia

The site is located in the Nitra River alluvium. Geological basement is formed by the gravels deposits, the relief is the fluvial plain. In the past, the site was drained through the system of ditches. It is surrounded with the intensively managed agricultural land.

Ciele ochrany

The site overlaps with the Veľký les Nature Reserve. Well-preserved habitat of the mixed ash-elm-oak floodplain forests (Fraxino–Ulmetum). The forest stands are of the varied age composition and structure.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the current forest management practices (overall soil preparation, planting of the allochthonous wood species) and invasions of the allochthonous species (Impatiens parviflora, Negundo aceroides, etc.). Other potential threats are represented by drainage in a consequence of the water regime changes and seasonally increased number of visitors.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  modifikácie v štruktúre vodných tokov

Ostatné druhy

Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Epipactis tallosii, Erinaceus concolor, Hyla arborea, Lacerta agilis, Leucojum aestivum, Listera ovata, Martes foina, Martes martes, Myotis mystacinus, Nyctalus noctula, Platanthera chlorantha, Rana arvalis, Rana dalmatina, Sorex araneus, Viola elatior

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov