Dunajské trstiny

Kód územia

SKUEV0077

Výmera územia

169,200 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Klížska Nemá, Veľké Kosihy, Zemianska Olča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77305556

Zemepiská dĺžka

17,85222222

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

109

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lutra lutra, Microtus oeconomus mehelyi

Popis územia

The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. Quaternary alluvial sediments and deposits form a basement. Depression that forms the site originated from a gradual land-filling of the former Danube River oxbow lake. The site has been drained through the systems of ditches. Change in the water conditions allow fast succession in the site.

Ciele ochrany

Perspective stands of the willow-poplar floodplain forests (Salici-Populetum). Well-preserved habitats of the managed lowland meadows with the presence of many protected species.

Zraniteľnosť

Vulnerable due to drainage and fast succession leading to a land filling of the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 42.726 % private - 18.566 % state - 19.746 % towns and municipalities - 18.962 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Bufo viridis, Lacerta agilis, Natrix natrix

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov