Atlas biotopov / Duchoň Mário

Tabuľkový zoznam Obrázkový zoznam
Zoradit podla Zobrazených 1 - 20 z 20 záznamov

 
 
 
 

 

Biotop Kód biotopu Kód Natura 2000 Chránenosť Akcia
Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 6170 6170 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte 6150 6150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 6440 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Dealpínske travinnobylinné porasty 6190 6190 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské kosné lúky 6520 6520 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 3220 3220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kosodrevina 4070 4070 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230 6230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 6510 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Penovcové prameniská 7220 7220 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 6110 6110 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 8230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 3150 3150 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 3270 3270 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 7230 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subalpínske kroviny 4080 4080 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Subpanónske travinnobylinné porasty 6240 6240 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží 6210 6210 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae 6211 6211 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase
Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 4060 Biotop/druh európskeho významu Detail v atlase