Starovodské jedliny

Kód územia

SKUEV0344

Výmera územia

470,461 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Smolník, Švedlár

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77666667

Zemepiská dĺžka

20,65333333

Nadmorská výška (m)

Max

1290

Priemerná

929

Min

602

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Ursus arctos

Popis územia

The site encompasses a rich mosaic of forest communities of high nature conservation value among which most common are the communities of 9130 Asperulo-Fagetum beech forests and 9110 Luzulo-Fagetum beech forests. Geological basement is formed by acid igneous rocks. The site supports populations of several species of nationally protected plants, such as Clematis alpina, Soldanella hungarica, Gentiana cruciata, etc.

Ciele ochrany

The site features last remnants of semi-natural flower-rich beech and fir woods in the territory significantly impacted by human activities. The site belongs to the territory of the proposed Protected Landscape Area Volovské vrchy. Its habitats provide valuable nesting grounds for several species of European importance among which there are featured species Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos and Picoides tridactylus. Avifauna species of national importance are represented by protected taxa Scolopax rusticola, Turdus torquatus, Parus montanus and Parus cristatus. Old disused mining works provide important wintering grounds for several species of bats.

Zraniteľnosť

The key threat factor is application of the non-sensitive methods of forest management. Current practices of game management might prove disturbing for large carnivores of European importance. For more details see, please, section 6.1.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Odstránenie scuhárov a ležaniny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia

Ostatné druhy

Clematis alpina, Gentiana cruciata, Soldanella hungarica

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 hlucháň hôrny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus montandoni (Boulenger, 1880) mlok karpatský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 71,4 28,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9110 Kyslomilné bukové lesy 66,7 33,3 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov