Vytlačiť

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu

2.11.2017

Vláda Slovenskej republiky dňa 25. 10. 2017 schválila Druhú aktualizáciu národného zoznamu území európskeho významu, čím si Slovensko splnilo povinnosť vyplývajúcu z členstva v EÚ. Ku 473 chráneným lokalitám s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu, ktoré boli predložené Európskej komisii v roku 2004 a 2011, pribudne nových 169 lokalít s výmerou 31 656 ha. Celková výmera sa tak zvýši z 11,9 % rozlohy Slovenskej republiky na 12,6 %. 
Európskej komisii sa následne zaslala aktualizovaná databáza území Natura 2000 v predpísanom formáte. Ďalšími krokmi bude vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu a bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu ÚEV.

Galéria druhu Galéria

Všetky aktuality  Aktuality