Vytlačiť

peniažtek slovenský

peniažtek slovenský

Thlaspi jankae

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

endemit

MP

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

12

Priemerná plocha TML

55 002 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

23

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Dvojročná alebo krátkodobo trváca, 15 - 35 cm vysoká bylina. Listy prízemnej ružice stopkaté, široko elipsovité, v čase kvitnutia zaschnu­té; byľové listy sediace, vajcovito kopijovité až kopijovité, na báze s uškami. Korunné lupienky úzko obrátene vajcovité, biele. Peľnice v čase zrelosti aj po vypelení bledožlté. Pre určovanie sú dôležité najmä plody - šešuľky. Tieto sú v obryse obrátene vajcovito klinovité až klinovité, na báze zúžené. Krídla šešuľky sú v dolnej časti zreteľne užšie ako na vrchole, kde sú končisté a výkrojok medzi krídla­mi na vrchole šešuľky je tupý, s čnelkou 1,2 - 3 mm dlhou. Kvitnutie: máj - jún.

 

Ekológia

Travinno-bylinné spoločenstvá na výslnných skalnatých stráňach, dubové sucholesy a ich okraje, na karbonátových horninách (vápence, dolomitické vápence) v pahorkatinnom stupni.

Celkové rozšírenie

Pravdepodobne matransko--predkarpatský endemit, vyskytujúci sa s istotou v dvoch arelách: v Zoborskej skupine Tribeča (z vrchu Zobor bol v r. 1866 opísaný rakúskym botanikom A. Kernerom) a v Slovenskom krase, kde zasahuje zo Slovenska aj do maďarskej časti pohoria (krasová oblasť pri Aggteleku a Jósvafó). Uvádzaný výskyt na iných lokalitách v Maďarsku (pozri odsek Zaují­mavosti) a z okolia Dunaja v Banáte (Portile de Fier) v Rumunsku je potrebné kriticky preveriť.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 20 lokalít v južnej časti Tribeča a v Slovenskom krase. V rámci širšej lokality druh spravidla vytvára viaceré mikropopulácie. Na jednotlivých lokalitách druhu sa vysky­tujú často stovky jedincov, s hustotou až 200 jedin­cov na 1 m2. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sú viac-menej ustálené.

Druh sa vyskytuje na 3 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 87 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť drevinami a expanzívnymi bylinami, zalesňovanie.

Zaujímavosti

Do druhu T.jankae sa donedávna okrem slovenských populácií a populácií z Aggteleckého krasu v Maďarsku zahrnovali aj ďalšie populácie zo severnej časti Maďarska (rozšírené v severomaďarských po­horiach a na izolovanej lokalite pri šoproni). Rastliny z týchto populácií sú však nižšie, majú menšie orgány (korunné lupienky, šešuľky, čnelky a peľové zrná) a men­ší počet chromozómov (T. jankae má 28 chromozómov, zatiaľ čo severomaďarské populácie majú 14 chromozó­mov). V roku 1978 boli severomaďarské populácie opí­sané ako samostatný druh T. hungaricum. Viacerí maďar­skí autori ich však aj naďalej označujú menom T. jankae a do tohto druhu ich pričlenili napr. aj pri monitorovaní druhov sústavy Natura 2000 na území Maďarska.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
76.5% 23.5%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
76.5% 23.5%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
76.5% 23.5%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
88.2% 11.8%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 80,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 50,0 %
A04 - pasenie 25,0 %
D01 - dopravné siete 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV