Vytlačiť

popolavec dlholistý moravský

popolavec dlholistý moravský

Tephroseris longifolia subsp. moravica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

endemit

KZ

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

11 277 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

95

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (4),Dactylorhiza sambucina (4),Gladiolus imbricatus (4),Orchis mascula (4),Traunsteinera globosa (4),Cruciata glabra (1),Crepis praemorsa (1),Colymbada scabiosa (1),Colchicum autumnale (1),Campanula rapunculoides (1)


Morfológia

Viacročná alebo trváca, 20 - 70 cm vysoká bylina. Prízemné listy pri kvitnutí často od­umreté, dlho stopkaté, s čepeľou vajcovitou, na báze klinovitou a na okraji hrubo zúbkatou, postupne pre­chádzajú do horných, sediacich až poloobjímavých, úzko kopijovitých, celistvookrajových listov. Úbor svetložltý až zlatožltý, cca s 20 jazykovitými kvetmi. Zákrov jednoradový, bez zákrovčeka. Nažky lysé alebo na rebrách riedko pritisnuto chlpaté, s chocholcom zubatých štetiniek. Kvitnutie: jún - júl.

Ekológia

Mezofilné lúky a ich úhory v rozličnom štádiu sukcesie, lemové spoločenstvá, spravidla na se­verných svahoch, na vápnitých podkladoch alebo na flyši, v podhorskom stupni.

Celkové rozšírenie

Západokarpatský endemit, opísaný v roku 1979 z moravsko-slovenského pohra­ničia v Bielych Karpatoch. Rastie na Morave (3 lokality v blízkosti štátnych hraníc) a na Slovensku.

Rozšírenie na Slovensku

Biele Karpaty (vrch Lysá v oblasti Vršatca), Strážovské vrchy (Omšenie, Čavoj), Tribeč (Radobica) a Vtáčnik (vrch Stráž pri Veľkom Poli). Výskyt na ďalších lokalitách v Bielych Karpatoch (Biely vrch), Tribeči (Jelenská gaštanica pod hradom Gýmeš) a v Pohronskom Inovci (Obyce a niekoľko mikrolokalít na vrchu Veľký Inovec) sa novšie nepoda­rilo potvrdiť. Na zachovaných lokalitách je početnosť ca od 20 do 2 000 jedincov. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku je viac či menej stabilný (hoci niektoré lokality sa v poslednom období nepo­darilo potvrdiť, iné boli objavené len nedávno - Om­šenie, Čavoj). V budúcnosti možno očakávať zistenie ďalších lokalít taxónu.

Poddruh sa vyskytuje na 3 ÚEV, na ktorých sa na­chádza 80 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť popolavca drevinami a expanzívnymi bylinami (absencia kosenia na lúkach), hnojenie.

Zaujímavosti

Na území Slovenska sa vyskytuje 6 druhov rodu Tephroseris. Tri druhy majú nažky husto chlpaté na celom povrchu a tri druhy (T. longifolia, T. crispa a T. papposa) majú nažky lysé alebo riedko chlpaté len na časti povrchu. Druhy s viac či menej ly­sými nažkami, kam patrí aj T. longifolia, sa líšia najmä odením rastlín, tvarom čepele prízemných listov, poč­tom jazykovitých kvetov a dĺžkou chocholca nažiek.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
27.7% 62.8% 9.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
43.6% 55.3% 1.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
87.2% 11.7% 1.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
53.2% 37.2% 9.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 79,4 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 17,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 58,7 %
A03 - kosenie 24,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,7 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 5,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 1,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV