Vytlačiť

poniklec lúčny maďarský

poniklec lúčny maďarský

Pulsatilla pratensis subsp. hungarica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

600 EUR

endemit

PNV

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

5

Priemerná plocha TML

29 570 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

31

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, v čase kvitnutia cca 10 cm vysoká, bielo huňatá bylina. Kvet ovisnutý, krčiažtekovitý, nepa­trne otvorený. Okvetné lístky na vrchole von zakrivené, na vonkajšej strane špinavofialové, na vnútornej svetlofialové až žltkastozelené. Tyčinky z okvetia vyčnievajú. Prízemné listy sa plne vyvíjajú až po odkvitnutí kvetov, ich čepeľ je nepárno perovito zložená, s 3 - 4 lístkovými jarmami. Kvitnutie: marec - máj.

Ekológia

Suché pasienky, piesočnaté stepi, vzácne aj svetliny krovín a riedke dubiny na nevápenatých sub­strátoch (piesky, ryolit, andezit, permské bridlice) v ní­žinnom vegetačnom stupni.

Celkové rozšírenie

Endemit Východopanónskej panvy (Veľkej uhorskej nížiny). Centrum rozšírenia má v severovýchodnom Maďarsku, odkiaľ zasahuje do pri­ľahlých území Slovenska a Rumunska.

Rozšírenie na Slovensku

Z 12 lokalít zistených na Východoslovenskej nížine boli v posledných ro­koch potvrdené len dve, kde taxón tvorí populácie v počte ca 300 a 2 000 kvitnúcich bylí (podľa A. Šimkovej zo Správy CHKO Latorica však nejde o čisté jedince, ale o prechodné typy introgresívnej hybridizácie s príbuzným druhom P. zimmermanii). V roku 2002 bola pri obci Malá Tŕňa na Východoslovenskej nížine nájdená nová lokalita P. p. subsp. flavescens, na ktorej sa vyskytoval jeden trs čistého morfotypu s 50 kvitnú­cimi byľami. Poniklec lúčny maďarský patrí k najohro­zenejším zástupcom cievnatých rastlín sústavy Natura 2000 rastúcim na Slovensku.

Poddruh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa na­chádza 66,67 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Lokality sa nachádzajú v pro­dukčnej poľnohospodárskej krajine s obmedzeným rozšírením vhodných biotopov. Populácie taxónu sú ohrozené zarastaním alebo zalesňovaním biotopov drevinami (najmä agátom), zarastaním expanzívny­mi bylinami, zberom a zašliapavaním rastlín, ťažbou substrátu, hnojením, umiestňovaním skládok odpadu. Viaceré lokality zanikli zmenou biotopu na polia a vinohrady. Genóm druhu je taktiež ohrozený introgresívnou hybridizáciou s druhom P. Zimmermann. Veľko­sť populácií poddruhu, ako aj ich počet na Slovensku sa v posledných desaťročiach výrazne znížili a taxón je na našom území ohrozený zánikom.

Zaujímavosti

Druh Pulsatilla pratensis sa rozpadáva na 4 poddruhy lišiace sa podľa geografického rozšírenia. Okrem P. p. subsp. flavescens sú to: P. p. subsp. pratensis (rozšírený v baltickej oblasti), P. p. subsp. bohemica (syn.: P. nigricans auct. non Störck) (stredná Európa: Nemecko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko a Slovensko - na vý­chod zasahuje u nás do Cerovej vrchoviny) a P. p. subsp. ucrainica (Ukrajina a stredné Povolžie). Na našom území vytvára P. p. subsp. flavescens zmie­šané populácie a aj krížence s blízko príbuzným druhom P. Zimmermann, ktorý sa od ponikleca lúč­neho maďarského odlišuje na oboch stranách viac či menej rovnako sfarbenými, krvavo tmavočervenými až purpurovofialovými okvetnými lístkami, ktoré sú dlhšie ako tyčinky.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
90.3% 6.5% 3.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
96.8% 3.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
96.8% 3.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
90.3% 6.5% 3.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 53,3 %
A04 - pasenie 40,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 6,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 26,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 24,0 %
A04 - pasenie 16,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 12,0 %
A03 - kosenie 8,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 8,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 4,0 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 2,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV