Vytlačiť

poniklec otvorený

poniklec otvorený

Pulsatilla patens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

8

Priemerná plocha TML

211 164 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

27

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, v čase kvitnutia 5 - 15 cm vysoká, bielo husto ochlpená bylina. Kvet viac či menej vzpria­mený, zvonkovitý, neskôr hviezdicovito rozložený, mod­rofialový. Po odkvitnutí sa byľ a kvetná stopka predlžuje a z koreňovej hlavy vyrastá 2 - 5 prízemných listov, s listovou čepeľou dlaňovito strihanou s 3 (5) segment­mi. Kvitnutie: marec - apríl (máj).

Ekológia

Výslnné trávnaté svahy a lesné (borovi­cové) svetliny na rôznom substráte (napr. vápence, andezity, melafýry, kyslé piesky) od nížin do horského stupňa.

Celkové rozšírenie

Druh rastie s určitosťou len v Eu­rópe. Východná hranica jeho rozšírenia nie je známa, lebo podobné populácie vyskytujúce sa v kontinen­tálnej časti Ázie a v Severnej Amerike patria už k iným druhom a hranicu medzi rozšírením P. patens a týmito taxónmi bude potrebné ešte preveriť. V strednej Eu­rópe rýchlo ustupujúci druh, vyhynul napr. v severnej časti Nemecka.

Rozšírenie na Slovensku

Na Slovensku je najbo­hatší subareál v Slovenskom krase, severnejšie ležia ojedinelé výskyty v Slovenskom rudohorí (vrch Predné holisko), Spišských kotlinách (Primovce) a v Slanských vrchoch (Kapušany). V minulosti boli uvádzané aj loka­lity zo Záhorskej nížiny (medzi Lozornom a Plaveckým Štvrtkom a medzi Bílkovými Humencami a Senicou) a na ďalších miestach v Slovenskom rudohorí (Štós) a v Spišských kotlinách (Spišské Vlachy). Populácie v Slovenskom krase pozostávajú rádovo zo stoviek až tisícov jedincov; na ostatných územiach je početnosť jedincov na lokalitách nízka.

Druh sa vyskytuje na 4 ÚEV, na ktorých sa nachádza 77,8 % jeho lokalít na Slovensku.


Faktory ohrozenia

Takmer všetky naše lokality postupne zarastajú drevinami a expanzívnymi bylinami a bez manažmentových opatrení im hrozí zánik. Po­pulácie sú ohrozené aj zberom a zašliapavaním rastlín, ťažbou substrátu a hnojením. Travinno-bylinné porasty s výskytom poniklecov sa odporúča kosiť až po ich vysemenení.

Zaujímavosti

Taxonomicky problematický druh. V rámci druhu P. patens bolo opísaných niekoľko poddruhov; populácie zo strednej Európy patria k nominátnemu (rovnomennému) poddruhu P. p. subsp. patens

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
47.4% 42.1% 10.5%
PAN:
75.0% 25.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
52.6% 42.1% 5.3%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.6% 47.4%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
68.4% 26.3% 5.3%
PAN:
75.0% 25.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 66,7 %
A03 - kosenie 11,1 %
A04 - pasenie 11,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 5,6 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV