Vytlačiť

včelník rakúsky

včelník rakúsky

Dracocephalum austriacum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

13

Priemerná plocha TML

233 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

133

Priemerný počet druhov v zázname

1


Morfológia

Trváca, 20 – 60 cm vysoká, husto bielo ochlpená až vlnatá bylina až polokrík s drevnatejúcim podzemkom. Listy perovito strihané na 3 – 5 (7) čiarkovito kopijovitých, na okrajoch podvinutých segmentov. Z pazúch listov vyrastajú krátke, sterilné konáre. Kvety po 2 – 4 (6) v nakopených papraslenoch. Koruna 3 – 5 cm dlhá, modrofalová; tyčinky dlho chlpaté. Kvitnutie: máj – jún.

Ekológia

Teplé stepné a lesostepné skalnaté stanovištia na vápencoch a travertínoch v pahorkatinnom, zriedkavejšie až v podhorskom stupni. Výrazne svetlo a teplomilná rastlina s určitou prealpínskou tendenciou v rozšírení (t. j. vystupujúca pomerne vysoko v predhoriach vysokých pohorí, ale chýbajúca vo vysokých pohoriach).

Celkové rozšírenie

Európa. Druh nemá súvislý areál. Vyskytuje sa v roztrúsených menších oblastiach (arelách), prípadne len na jednotlivých izolovaných lokalitách.

Rozšírenie na Slovensku

V súčasnosti 8 lokalít v Slovenskom krase (Gemerské Teplice, Štítnik, Plešivec-Hámor – 2 lokality, Domica, NPR Zádielska tiesňava – 3 lokality) a 1 lokalita v Spišskej kotline (NPR Dreveník). V minulosti sa druh vyskytoval v Slovenskom krase aj nad Drienovcom, najnovšie však lokalita nebola potvrdená. Populácie sú málo početné (1 – 75 jedincov) a väčšina z nich je ohrozená zarastaním. Veľkosť populácií včelníka rakúskeho, ako aj ich početnosť sa na Slovensku mierne zmenšuje, druh však nie je na našom území bezprostredne ohrozený zánikom.Druh sa vyskytuje na 6 ÚEV, na ktorých sa nachádza 100 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

 Priame poškodzovanie stanovíšť druhu (najmä ťažbou horniny), zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinami, zber rastlín, zalesňovanie.

Zaujímavosti

V celej Európe vzácny druh, na lokalitách pravdepodobne relikt z poľadového obdobia preboreálu. V susednom Maďarsku sa druh vyskytoval na približne 12 lokalitách v rôznych oblastiach, dodnes sa však zachovalo len niekoľko populácií na maďarskej strane Slovenského krasu.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
36.1% 50.0% 13.9%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
90.2% 9.8%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
98.4% 1.6%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
36.1% 50.0% 13.9%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 47,2 %
K02 - biologické procesy 27,8 %
A04 - pasenie 22,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 57,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 28,6 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV